Autores

CE 79 - Educació matemàtica en context: 3 a 6 anys Ampliar

CE 79 - Educació matemàtica en context: 3 a 6 anys

Àngel Alsina


ISBN: 978-84-15212-61-4
2018 · 16x23 cm · 210 pp

Más detalles

CE 79

100 artículos disponibles

23,00 €

  Educació matemàtica en context: de 3 a 6 anys pretén ser una eina útil per a un ampli col·lectiu -mestres d’Educació Infantil en actiu, professorat universitari que imparteix docència de Didàctica de les Matemàtiques, estudiants del Grau de Mestre d’Educació Infantil, etc.- que comparteixen la idea que una educació matemàtica de qualitat és aquella que respecta les necessitats dels nens i les nenes per aprendre matemàtiques. Des d’aquest marc, el nucli principal el constitueix la presentació de situacions d’aprenentatge en contextos de la vida quotidiana: es tracta d’activitats implementades per molts mestres de 2n cicle d’Educació Infantil que, en realitat, són els vertaders artífexs d’aquest llibre.

  El llibre s’estructura en cinc capítols. Els quatre primers corresponen als diferents blocs de contingut matemàtic que es treballen a les primeres edats: raonament logicomatemàtic, numeració i càlcul (i les seves relacions amb l’anàlisi de dades), geometria i mesura. A l’últim capítol es presenta un enfocament globalitzat de l’educació matemàtica en les primeres edats en què s’ofereixen algunes bastides per ajudar a comprendre el veritable significat de les connexions matemàtiques.


ÍNDEX
 
Agraïments
 
Introducció
 
Capítol 1.
Relacions i canvis qualitatius
  Presentació
  1. Relacions i canvis qualitatius: coneixements disciplinaris
  2. Relacions i canvis qualitatius: coneixements didàctics
 
Capítol 2.
Relacions i canvis quantitatius
  Presentació
  1. Relacions i canvis quantitatius: coneixements
  disciplinaris
  2. Relacions i canvis quantitatius: coneixements didàctics
 
Capítol 3.
Relacions i canvis de posició i de forma
  Presentació
  1. Relacions i canvis de posició i de forma: coneixements
  disciplinaris
  2. Relacions i canvis de posició i de forma: coneixements
  didàctics
 
Capítol 4.
Relacions i canvis entre atributs mesurables
  Presentació
  1. Relacions i canvis entre atributs mesurables: coneixements
  disciplinaris
  2. Relacions i canvis entre atributs mesurables: coneixements
  didàctics
 
Capítol 5.
Un enfocament globalitzat de l’educació matemàtica en les
primeres edats
  Presentació
  1. Cap a un enfocament globalitzat de l’educació
  matemàtica
  2. Una proposta de sistematització de la didàctica de les
  matemàtiques en les primeres edats
 
Bibliografia