Autores

CE 92 - L'educació inclusiva. De l'exclusió a la plena participació de tot l'alumnat Ampliar

CE 92 - L'educació inclusiva. De l'exclusió a la plena participació de tot l'alumnat

Climent Giné, David Duran, Josep Font, Esther Miquel (Coords.)


ISBN: 978-84-120519-6-4
2020 · 16x23 cm ·
174 pp

Más detalles

CE 92

81 artículos disponibles

19,00 €

A partir de les aportacions de diferents autors, tant del nostre país com europeus, el llibre planteja una reflexió sobre l'educació inclusiva, combinant elements conceptuals i propostes pràctiques. Què s’entén per inclusió? Hem avançat en la millora de les escoles des de la Declaració de Salamanca (1994)? Quines teories sustenten i guien les pràctiques inclusives? Quines són les barreres que enfronten els centres escolars i com es poden superar? Com utilitzar la cooperació entre els alumnes, entre docents i entre centres com a estratègies per a la inclusió? Quins instruments estan ajudant a les comunitats escolars a avançar cap a l'educació inclusiva? Aquests interrogants guien el contingut de les pàgines d'aquest llibre, que confiem que se sumi a les contribucions de tots aquells que assumeixen el repte d'aconseguir unes escoles on tot l'alumnat, independentment de les seves característiques i condicions, hi sigui benvingut i hi trobi les màximes oportunitats d'aprenentatge i èxit.


 

ÍNDEX:
 
Presentació
 
Capítol 1. Aportacions al concepte d’inclusió. La posició
dels organismes internacionals (Climent Giné)
1. Què entenem per inclusió
2. La posició dels organismes internacionals
 
Capítol 2. Els processos cap a una educativa més inclusiva des de la
Declaració de Salamanca. Un balanç entre dolorós i esperançat (Gerardo
Echeita)
1. A tall d’introducció
2. Ja no, però encara tampoc
3. Compartint una definició del que alguns anhelem
4. Però encara tampoc
 
Capítol 3. Transformar per adaptar, adaptar per incloure: una mirada
psicoeducativa a l’educació inclusiva (Javier Onrubia)
1. Una concepció interaccionista de les diferències individuals i la
seva relació amb l’aprenentatge escolar
2. L’ensenyament adaptatiu com a instrument per a una educació
inclusiva
3. centres inclusius, aules inclusives: algunes característiques
4. Uns quants comentaris finals: el procés de canvi i millora cap a
centres i aules més inclusives
 
Capítol 4. Participació de tot l’alumnat, èxit i millora de l’escola.
Anàlisi de les barreres més rellevants i com superar-les
(Montserrat Agell, Georgina Sala i Joan Torrent)
1. Antecedents del projecte del CEIP Els Xiprers
2. Index for Inclusion. Per a què?
3. Algunes claus que permeten avançar cap a una escola inclusiva
4. Anàlisi de les barreres més rellevants i propostes per a
superar-les
5. EAP i escola inclusiva. Navegant junts, compartint full de ruta
6. A tall de conclusió
 
Capítol 5. El treball colꞏlaboratiu entre el professorat com a estratègia
per a la inclusió (Teresa Huguet)
1. Colꞏlaboració, inclusió i especialització
2. Flexibilitzant les fronteres entre els diferents professionals
3. Colꞏlaboració, organització de centre i clima relacional
4. Dos professors a l’aula
5. Docència compartida amb el docent d’atenció a la diversitat
6. Docència compartida en la planificació
7. Docència compartida en l’execució
8. Docència compartida i avaluació
 
Capítol 6. L’aprenentatge entre alumnes com a suport a la inclusió
(David Duran)
1. Inclusió i aprenentatge entre iguals
2. Efectivitat de l’aprenentatge entre iguals en els alumnes
vulnerables
3. Valors cooperatius a les aules inclusives
4. Universalitzar les ajudes mútues i dotar-les de valor educatiu
5. L’ús dels mètodes d’aprenentatge cooperatiu
 
 
 
 
 
 
 
Capítol 7. La colꞏlaboració dels centres d’educació especial a la
inclusió (Josep Font)
1. Introducció
2. Context històric i legal
3. Alguns dilemes actuals
4 . La funció dels centres d’educació especial
5. A tall de conclusió. Perspectives de futur
 
Capítol 8. L’ús del Index for Inclusion per canviar les pràctiques
educatives als centres de Catalunya (Ester Miquel)
1. Introducció
2. Antecedents i inici de l’ús del material a Catalunya
3. Consolidació de l’ús de l’Index for Inclusion a Catalunya
4. Conclusions
 
Capítol 9. L’ús del Index for Inclusion a Anglaterra (Tony Booth)
1. El desenvolupament de l’Index a Anglaterra
2. Inici del procés de l’Index
3. Anàlisi del centre educatiu
4. Avaluació del procés de l’Index
5. Conclusions i reflexions
 
Capítol 10. Desenvolupant sistemes d’educació inclusiva: com podem
fer progressar les polítiques en educació? (Mel Ainscow i Susie Miles)
1. Definir el terme ‘inclusió’
2. Desenvolupament de sistemes educatius inclusius
3. Desenvolupament d’un marc de referència
4. Consideracions finals
 
Referències bibliogràfiques