Autores

Newsletter

CE 92 - L'educació inclusiva. De l'exclusió a la plena participació de tot l'alumnat Ampliar

CE 92 - L'educació inclusiva. De l'exclusió a la plena participació de tot l'alumnat

Climent Giné, David Duran, Josep Font, Esther Miquel (Coords.)


ISBN: 978-84-120519-6-4
2020 · 16x23 cm ·
174 pp

Más detalles

CE 92

84 artículos disponibles

19,00 €

A partir de les aportacions de diferents autors, tant del nostre país com europeus, el llibre planteja una reflexió sobre l'educació inclusiva, combinant elements conceptuals i propostes pràctiques. Què s’entén per inclusió? Hem avançat en la millora de les escoles des de la Declaració de Salamanca (1994)? Quines teories sustenten i guien les pràctiques inclusives? Quines són les barreres que enfronten els centres escolars i com es poden superar? Com utilitzar la cooperació entre els alumnes, entre docents i entre centres com a estratègies per a la inclusió? Quins instruments estan ajudant a les comunitats escolars a avançar cap a l'educació inclusiva? Aquests interrogants guien el contingut de les pàgines d'aquest llibre, que confiem que se sumi a les contribucions de tots aquells que assumeixen el repte d'aconseguir unes escoles on tot l'alumnat, independentment de les seves característiques i condicions, hi sigui benvingut i hi trobi les màximes oportunitats d'aprenentatge i èxit.


 

ÍNDEX:
 
Presentació
 
Capítol 1. Aportacions al concepte d’inclusió. La posició
dels organismes internacionals (Climent Giné)
1. Què entenem per inclusió
2. La posició dels organismes internacionals
 
Capítol 2. Els processos cap a una educativa més inclusiva des de la
Declaració de Salamanca. Un balanç entre dolorós i esperançat (Gerardo
Echeita)
1. A tall d’introducció
2. Ja no, però encara tampoc
3. Compartint una definició del que alguns anhelem
4. Però encara tampoc
 
Capítol 3. Transformar per adaptar, adaptar per incloure: una mirada
psicoeducativa a l’educació inclusiva (Javier Onrubia)
1. Una concepció interaccionista de les diferències individuals i la
seva relació amb l’aprenentatge escolar
2. L’ensenyament adaptatiu com a instrument per a una educació
inclusiva
3. centres inclusius, aules inclusives: algunes característiques
4. Uns quants comentaris finals: el procés de canvi i millora cap a
centres i aules més inclusives
 
Capítol 4. Participació de tot l’alumnat, èxit i millora de l’escola.
Anàlisi de les barreres més rellevants i com superar-les
(Montserrat Agell, Georgina Sala i Joan Torrent)
1. Antecedents del projecte del CEIP Els Xiprers
2. Index for Inclusion. Per a què?
3. Algunes claus que permeten avançar cap a una escola inclusiva
4. Anàlisi de les barreres més rellevants i propostes per a
superar-les
5. EAP i escola inclusiva. Navegant junts, compartint full de ruta
6. A tall de conclusió
 
Capítol 5. El treball colꞏlaboratiu entre el professorat com a estratègia
per a la inclusió (Teresa Huguet)
1. Colꞏlaboració, inclusió i especialització
2. Flexibilitzant les fronteres entre els diferents professionals
3. Colꞏlaboració, organització de centre i clima relacional
4. Dos professors a l’aula
5. Docència compartida amb el docent d’atenció a la diversitat
6. Docència compartida en la planificació
7. Docència compartida en l’execució
8. Docència compartida i avaluació
 
Capítol 6. L’aprenentatge entre alumnes com a suport a la inclusió
(David Duran)
1. Inclusió i aprenentatge entre iguals
2. Efectivitat de l’aprenentatge entre iguals en els alumnes
vulnerables
3. Valors cooperatius a les aules inclusives
4. Universalitzar les ajudes mútues i dotar-les de valor educatiu
5. L’ús dels mètodes d’aprenentatge cooperatiu
 
 
 
 
 
 
 
Capítol 7. La colꞏlaboració dels centres d’educació especial a la
inclusió (Josep Font)
1. Introducció
2. Context històric i legal
3. Alguns dilemes actuals
4 . La funció dels centres d’educació especial
5. A tall de conclusió. Perspectives de futur
 
Capítol 8. L’ús del Index for Inclusion per canviar les pràctiques
educatives als centres de Catalunya (Ester Miquel)
1. Introducció
2. Antecedents i inici de l’ús del material a Catalunya
3. Consolidació de l’ús de l’Index for Inclusion a Catalunya
4. Conclusions
 
Capítol 9. L’ús del Index for Inclusion a Anglaterra (Tony Booth)
1. El desenvolupament de l’Index a Anglaterra
2. Inici del procés de l’Index
3. Anàlisi del centre educatiu
4. Avaluació del procés de l’Index
5. Conclusions i reflexions
 
Capítol 10. Desenvolupant sistemes d’educació inclusiva: com podem
fer progressar les polítiques en educació? (Mel Ainscow i Susie Miles)
1. Definir el terme ‘inclusió’
2. Desenvolupament de sistemes educatius inclusius
3. Desenvolupament d’un marc de referència
4. Consideracions finals
 
Referències bibliogràfiques

Contacte con nosotros

Nuestra línea directa está disponible 24/7

Teléfono:+33 (0)1.23.45.67.89

Póngase en contacto con nuestra línea directa

PayPal