Autores

CE100 - La brúixola de la qualitat. Conceptes clau per assolir la qualitat de centre Ampliar

CE100 - La brúixola de la qualitat. Conceptes clau per assolir la qualitat de centre

Elvira Borrell i Xavier Chavarría


ISBN: 978-84-17994-77-8
2021 · 16x23 cm · 210 pp

Más detalles

CE100

99 artículos disponibles

20,00 €

La brúixola de la qualitat completa i complementa els anteriors llibres que, sobre avaluació de centres, els mateixos autors han publicat en aquesta col·lecció.
El llibre presenta la metodologia de l’avaluació de centres d’una manera molt oberta i flexible per tal que, sense renunciar al rigor, pugui aplicar-se d’una manera més variada i àgil.
Així mateix, aporta una sèrie de consideracions per treure partit del balanç entre les perspectives interna i externa de l’avaluació, amb l’objectiu d’aprofitar els avantatges d’ambdues –neutralitzant-ne els inconvenients–, i presenta elements per a la validació de les valoracions del procés en funció de les dades del context, dels resultats i de les seves possibles correlacions.
El llibre conceptualitza la qualitat educativa que s’ha seleccionat, com a fonament d‘aquest model d’avaluació de centres docents. Tanmateix, la qualitat que s’hi descriu s’ha emmarcat entre els sistemes que garanteixen aquesta qualitat d’acord a les recomanacions més recents de la Comissió Europea
En efecte, la revisió i l’actualització integren aquestes bases, així com les derivades de la posada en pràctica del model, la seva adequació als elements emergents recents de la vida escolar (innovacions, xarxes, noves metodologies i pràctiques avaluatives,) i la reformulació i ampliació del concepte de qualitat que n’ha fet la UNESCO a la Declaració d’Incheon per a l’educació 2030.

 

ÍNDEX:

Introducció

Capítol 1. Qualitat educativa: Antecedents
1. Què és Qualitat en educación?
2. Què diuen els organismes internacionals sobre
Qualitat en educación?
3. La nostra definició de Qualitat en educación

Capítol 2. Avaluació de la Qualitat Educativa
1. Els Sistemes d’assegurament de la Qualitat
2. El paper clau de l’avaluació

Capítol 3. El model d’avaluació de la qualitat dels centres
d’ensenyament obligatori
1. Elements centrals de definició del model
2. Factors de qualitat escolar associats a l’eficàcia
3. Factors de qualitat escolar associats a l’equitat
4. Quadre resum dels factors de qualitat del model,
amb els corresponents indicadors

Capítol 4. Estratègies avaluatives
1. Les pautes d’anàlisi documental
2. Els guions per als grups de discussió
3. Els registres d’observació als entorns d’aprenentatge

Capítol 5. Exemples rúbriques
1. Rúbrica per avaluar el centre escolar (Avaluació persuasiva)
2. Rúbrica per autoavaluar l’equitat escolar
3. Rúbrica per valorar els canvis promoguts per
Escola Nova XXI
4. Rúbriques per valorar el nivell d’assoliment de les
competències lectora, matemàtica i científica segons PISA
5. Rúbrica per analitzar, reflexionar i valorar pràctiques
inclusives

Capítol 6. Interpretació de l’avaluació de processos amb relació
al context i als resultats
1. La mesura del context
2. La mesura dels resultats
3. La interrelació de context i resultats
4. La validació de l’avaluació de processos

Capítol 7. Diàleg entre l’avaluació interna i l’externa
1. Les perspectives interna i externa
2. Entrejoc d’ambdues perspectives
8. Bibliografia
9. Glossari