Autores

CM 37 - (En)Raonem en parella. Tutoria entre iguals per a la resolució cooperativa de problemes quotidians Ampliar

CM 37 - (En)Raonem en parella. Tutoria entre iguals per a la resolució cooperativa de problemes quotidians

Marta Flores, David Duran y Lluís Albarracín


ISBN: 978-84-15212-90-4
2016 · DIN-A4 · 142pp

Más detalles

CM 37

84 artículos disponibles

20,00 €

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/content/enraonem-en-parella

(En)Raonem en parella és un programa educatiu basat en la tutoria entre iguals, amb implicació familiar, per a la millora de la competència en la resolució de problemes matemàtics quotidians de forma cooperativa. El programa organitza l’alumnat en parelles en les quals un dels membres actua com a tutor –i aprèn guiant el seu company en el procés de resolució– i l’altre, actua com a tutorat –aprèn gràcies a l’ajuda personalitzada que li ofereix el seu company tutor–. A més, es promou la participació de les famílies, donantlos recursos, per tal que actuïn com a tutors en problemes que requereixen sabers matemàtics per poder obtenir solucions pràctiques i efectives en el dia a dia.
 
El programa es dirigeix a desenvolupar la competència en resolució col·laborativa de problemes, definida pel marc avaluatiu de PISA 2015, com la capacitat de participar del manera efectiva en un procés en què dues o més persones intenten resoldre un problema compartint significats, esforços i estratègies per obtenir una resposta conjunta. La combinació de les habilitats col·laboratives amb les habilitats cognitives i metacognitives necessàries per resoldre problemes de cada membre de la parella, interactuen per establir un espai comú de comprensió i resolució conjunta.
 
El llibre descriu en detall el programa, que ha estat implementat i avaluat en dues xarxes de centres, oferint recursos i materials didàctics per al professorat, alumnat i famílies, per poder ser desenvolupat de manera senzilla a la pràctica educativa.

ÍNDEX

PRÒLEG
PRESENTACIÓ
 
CAPÍTOL 1. BASES CONCEPTUALS
1. Competència matemàtica en resolució de problemes
2. Tutoria entre iguals, un mètode d’aprenentatge cooperatiu
3. Implicació familiar en les tasques escolars
4. Treball en xarxa de professorat
 
CAPÍTOL 2. OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA (EN)RAONEM EN PARELLA
 
CAPÍTOL 3. CONCRECIÓ CURRICULAR
1. Competències
2. Els processos de matematització
3. Competències, continguts i criteris d’avaluació
 
CAPÍTOL 4. DESCRIPCIÓ D’ (EN)RAONEM EN PARELLA
1. Creació de les parelles
2. Formació inicial d’alumnat i famílies
3. Activitats per sessió de tutoria
4. Elaboració dels Fulls d’Activitats
5. Autoavaluació de la parella
6. Activitats complementàries
7. Funcionament xarxa professorat
 
CAPÍTOL 5. L’AVALUACIÓ A (EN)RAONEM EN PARELLA
Introducció
1. Avaluació inicial individual
2. Pauta d’autoavaluació en parella
3. Portafolis o carpeta d’aprenentatge de l’alumnat
4. Fulls d’Activitats elaborats per l’alumnat tutor
5. Registre d’observacions del professorat
6. Rúbrica de la resolució de problemes
7. Diari de sessions familiars
8. Avaluació final individual
 
CAPÍTOL 6. TEMPORITZACIÓ
 
CAPÍTOL 7. ORIENTACIONS PER A LA POSADA EN PRÀCTICA
1. Orientacions generals
2. Negociació d’expectatives per facilitar la cooperació
3. Atenció a l’alumnat amb més necessitat d’ajuda
4. El rol del professor a (En)Raonem en parella
5. Ajudes a les parelles durant la resolució de problemes
6. Claus per al desenvolupament de les pràctiques de tutoria entre iguals
 
CAPÍTOL 8. RESULTATS INICIALS DE LES PRÀCTIQUES D’(EN)RAONEM EN PARELLA
 
CAPÍTOL 9. MATERIAL DIRIGIT A L’ALUMNAT
1. Presentació del programa (En)Raonem en parella
2. Rols del tutor i del tutorat. Negociació dels rols
3. Orientacions per al correcte desenvolupament dels rols de tutor i de tutorat
4. Guies per a (En)Raonem en parella
5. Fulls d’avaluació inicial (dues mostres per cicle)
6. Criteris d’elaboració dels Fulls d’Activitats
7. Fulls d’Activitats (cinc mostres per cicle)
8. Registre d’observacions del professorat
9. Pauta d’autoavaluació de la parella
10. Pauta de reflexió quan es treballa individualment
11. Rúbrica d’avaluació
12. Fulls d’avaluació final (dues mostres per cicle)
13. Qüestionari de valoració final
 
CAPÍTOL 10. MATERIAL DIRIGIT A LES FAMÍLIES
1. Presentació del programa (En)Raonem en parella
2. Orientacions per al tutor familiar
3. Fulls d’Activitats (cinc mostres per cicle)
4. Claus de respostes dels Fulls d’Activitats
5. Diari de sessions d’(En)Raonem en parella a casa
6. Qüestionari de valoració final d’(En)Raonem en parella
 
CAPÍTOL 11. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES